NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  |  MẪU THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  |  TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  |  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC CHỐT DS CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021  |  NQ HĐQT V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN.
Tên giao dịch : SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt : AGREX SAIGON.
Địa chỉ công ty : 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM, VN
Điện thoại : (84.28) 3930.4464          Fax : (84.28) 3930.3186
Website : http://www.agrexland.com
Email : info@agrexland.com

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Tên giao dịch: SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt: AGREX SAIGON
Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, p.6, q.3, Tp.HCM, VN
Tel: (84.28) 3930.3186 - Fax: (84.28) 3930.3186
Website: http://www.agrexsaigonland.com
Email: tt-agr@agrexsaigonland.com

Thông tin liên hệ
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN.
Tên giao dịch : SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt : AGREX SAIGON.
Địa chỉ công ty : 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM, VN
Điện thoại : (84.28) 3930.4464          Fax : (84.28) 3930.3186
Website : http://www.agrexsaigonland.com
Email : tt-agr@ agrexsaigonland.com