Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018

27/11/2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017

ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN V)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN V)

TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2017

TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2017

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI 2016

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI 2016

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU AGX

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty CP Thực Phẩm Nông Sản XK Sài Gòn