Nghị quyết Hội đồng quản trị

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2016 & ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2016 & ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.

NGHỊ QUYẾT HĐQT AGREX SÀI GÒN

Nghị quyết họp HĐQT Công ty Agrex Sài Gòn ngày 24/12/2012 Quyết nghị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2011