Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2013

Báo Cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2013

Báo cáo số liệu cân đối tài chính kế toán 06 tháng đầu năm 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 - CÔNG TY MẸ

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2012

Báo cáo Tài Chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

Báo cáo Tài chính hợp nhất 2011