Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2017

02/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIểM TOÁN NĂM 2016

19/04/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2015

13/04/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2015

07/04/2016 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN NĂM 2013

Báo Cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2013

Báo cáo số liệu cân đối tài chính kế toán 06 tháng đầu năm 2013