Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

09/04/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2019

10/04/2020

THÔNG BÁO GIA HẠN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

31/03/2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018

29/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2017

02/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIểM TOÁN NĂM 2016

19/04/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2015

13/04/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2015

07/04/2016 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2015